Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019 poz.1282).

DYREKTOR  DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU PRZY ULICY KOCHCICKIEJ  14       

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE

INSPEKTOR   DS. BHP          ¼ 1 ETATU                                             

1.Wymagania niezbędne :

a)            obywatelstwo polskie,

b)            wykształcenie :wyższe studia –zawodowe ,magisterskie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bhp

c)            średnie ,policealne ,pomaturalne bądź średnie zawodowe o kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy

d)             co najmniej 4 letni staż pracy w służbie bhp ,

e)            pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)             znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy , a w szczególności rozporządzeń w sprawie :ustalenia okoliczności  i przyczyn wypadków przy pracy , chorób zawodowych ,wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy , oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w placówce oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

g)            stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy,

2.Wymagania dodatkowe :

 1. dobra organizacja pracy,
 2. komunikatywność, samodzielność, zdolność analitycznego myślenia
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. rzetelność ,odpowiedzialność. ,dyspozycyjność
 5. terminowość,
 6. umiejętność właściwej hierarchii zadań

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

a)            przeprowadzanie szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (nowo zatrudnionych pracowników),

b)           współpraca przy organizowaniu szkolenia  okresowego pracowników w zakresie BHP ,

c)            przeprowadzanie kontroli warunków pracy i przestrzegania przepisów bhp i p.poż,

d)           sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

e)           sporządzanie sprawozdań z zakresu BHP,

f)            badanie okoliczności i przyczyn wypadów przy pracy pracowników oraz sporządzanie odpowiednich dokumentów,

g)           uczestniczenie w opracowaniu wewnętrznych zarządzeń ,regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i p.poż. ,oraz szczegółowych instrukcji na poszczególne stanowiska pracy,

i)             informowanie na bieżąco Dyrektora o stwierdzonych zagrożeniach oraz przedstawienie wniosków zamierzających do usuwania tych zagrożeń,

j)             współpraca ze społecznym inspektorem pracy,

k)            ocena ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,

l)             współdziałanie w organizowaniu wstępnych ,okresowych i kontrolnych  badań lekarskich pracowników,

ł)organizowanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia.

  Warunki pracy :

 1. Praca odbywa się w systemie zadaniowym ,w wymiarze ¼ etatu.

2.           Miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu przy ulicy Kochcickiej 14.

3.           Wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników DPS , ustawą

                       o pracownikach samorządowych , rozporządzeniem  w sprawie wynagradzania

                        pracowników samorządowych.

       4.            Rodzaj pracy-praca biurowa  , wymagająca samodzielności .

5.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Lublińcu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

6.Wymagane dokumenty:

 • życiorys, list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ze wskazaniem numeru telefonu kandydata,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy , zaświadczeń o zatrudnieniu,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach ,szkoleniach ,referencje,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej , kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , życiorys , powinny być opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), (Dz.Urz.UE L 119 z 4.05.2016,str.1) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj.Dz.U.z 2016r.,poz.902 ze zm.) i ustawą kodeks pracy.

7.            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Lublińcu przy ulicy Kochcickiej 14 lub przesłać pocztą z dopiskiem „Nabór na stanowisko „Inspektor ds.BHP” w terminie do dnia 05.07.2021r.(co najmniej 10 dni od daty ogłoszenia ) do godz.15,00 włącznie(za datę dostarczenia uważa się datę wpływu do DPS).

Aplikacje , które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane .O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora DPS w Lublińcu.

Zgodnie z art.15 ustawy o pracownikach samorządowych niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie upowszechniana poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Lublińcu oraz opublikowanie w BIP  Starostwo Powiatowe Lubliniec  przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru istnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku innej osoby spośród kandydatów , o których mowa w art.13a ust.1.Przepis art.13a ust.2 stosuje się odpowiednio.

Lubliniec,dnia 23.06.2021r.

KLAUZULA  INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE Nr L 119/1 z dnia 4.05.2016r.) – dalej RODO informuję ,że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu ,

        ul. Kochcicka 14.

 • Z Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej ,ul. Kochcicka 14 można się

        kontaktować  :tel.(34)351 05 15 , email: iod2@lubliniec.starostwo.gov.pl

3.   Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko :

      inspektor ds.BHP

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych :

-art.22 1paragraf 1 Kodeksu pracy oraz przetwarzanie niezbędne do zawarcia umowy o pracę –  w zakresie następujących danych : imię i nazwisko , imiona rodziców , data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) , wykształcenie przebieg dotychczasowego zatrudnienia ;art.6 ust.1 lit.c RODO oraz art.11 i 13 ustawy o pracownikach samorządowych;

-Pani/a zgoda na przetwarzanie danych przekazywanych w CV i w liście motywacyjnym , jeżeli przekazywane nam dane są inne niż : imię i nazwisko , imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) , wykształcenie ,przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko „referent administracyjny”( z uwzględnieniem 3 miesięcy , w których Dyrektor DPS ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata , w przypadku , gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska pracy.

5.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu , użytkownicy strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz czytelnicy tablicy ogłoszeń.

6.Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych : prawo dostępu do danych osobowych,   prawo żądania sprostowania danych osobowych , prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych , prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych , prawo do przenoszenia danych osobowych , prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych.

W zakresie , w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym , inne niż: imiona i nazwisko ;imiona rodziców ; data urodzenia ;miejsce zamieszkania; wykształcenie ;przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – ma Pani /Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem . Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres –e-mailowy DPS w Lublińcu.

7.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uzna Pani/Pan , że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

8.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko „Inspektor ds.BHP” .

9.Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.