DOM

DPS Lubliniec

Miesiąc: czerwiec 2021

Piknik w „Leśniczówce” dla uczestników i personelu WTZ

Dnia 29.06.2021r w lublinieckiej „Leśniczówce” odbył się piknik dla uczestników i pracowników WTZ.

Pogoda dopisała, było ciepło i słonecznie. Przy grillu czuwał terapeuta pan Artur Kacprzycki. Do zabawy przygrywał zespół Tomasza Dulskiego, szefa pracowni instrumentalnej.

Nie zabrakło także innych produktów i przysmaków takich jak ciasto, chleb ze smalcem i kiszone ogórki. Wszyscy z zapałem degustowali potrawy przygotowane przez pracownię gospodarstwa domowego, koordynowana przez Mariolę Młynarską.

W pikniku na nasze zaproszenie wzięła udział dyrekcja.

Pozostaje nam czekać na kolejne takie spotkanie….

Piknik w leśniczówce
Piknik w leśniczówce
Piknik w leśniczówce
Piknik w leśniczówce
Piknik w leśniczówce
Piknik w leśniczówce
Piknik w leśniczówce
Piknik w leśniczówce
Piknik w leśniczówce
Piknik w leśniczówce

Ogłoszenie o pracę

Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019 poz.1282).

DYREKTOR  DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU PRZY ULICY KOCHCICKIEJ  14       

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE

INSPEKTOR   DS. BHP          ¼ 1 ETATU                                             

1.Wymagania niezbędne :

a)            obywatelstwo polskie,

b)            wykształcenie :wyższe studia –zawodowe ,magisterskie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bhp

c)            średnie ,policealne ,pomaturalne bądź średnie zawodowe o kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy

d)             co najmniej 4 letni staż pracy w służbie bhp ,

e)            pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)             znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy , a w szczególności rozporządzeń w sprawie :ustalenia okoliczności  i przyczyn wypadków przy pracy , chorób zawodowych ,wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy , oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w placówce oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

g)            stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy,

2.Wymagania dodatkowe :

 1. dobra organizacja pracy,
 2. komunikatywność, samodzielność, zdolność analitycznego myślenia
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. rzetelność ,odpowiedzialność. ,dyspozycyjność
 5. terminowość,
 6. umiejętność właściwej hierarchii zadań

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

a)            przeprowadzanie szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (nowo zatrudnionych pracowników),

b)           współpraca przy organizowaniu szkolenia  okresowego pracowników w zakresie BHP ,

c)            przeprowadzanie kontroli warunków pracy i przestrzegania przepisów bhp i p.poż,

d)           sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

e)           sporządzanie sprawozdań z zakresu BHP,

f)            badanie okoliczności i przyczyn wypadów przy pracy pracowników oraz sporządzanie odpowiednich dokumentów,

g)           uczestniczenie w opracowaniu wewnętrznych zarządzeń ,regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i p.poż. ,oraz szczegółowych instrukcji na poszczególne stanowiska pracy,

i)             informowanie na bieżąco Dyrektora o stwierdzonych zagrożeniach oraz przedstawienie wniosków zamierzających do usuwania tych zagrożeń,

j)             współpraca ze społecznym inspektorem pracy,

k)            ocena ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,

l)             współdziałanie w organizowaniu wstępnych ,okresowych i kontrolnych  badań lekarskich pracowników,

ł)organizowanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia.

  Warunki pracy :

 1. Praca odbywa się w systemie zadaniowym ,w wymiarze ¼ etatu.

2.           Miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu przy ulicy Kochcickiej 14.

3.           Wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników DPS , ustawą

                       o pracownikach samorządowych , rozporządzeniem  w sprawie wynagradzania

                        pracowników samorządowych.

       4.            Rodzaj pracy-praca biurowa  , wymagająca samodzielności .

5.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Lublińcu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

6.Wymagane dokumenty:

 • życiorys, list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ze wskazaniem numeru telefonu kandydata,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy , zaświadczeń o zatrudnieniu,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach ,szkoleniach ,referencje,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej , kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , życiorys , powinny być opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), (Dz.Urz.UE L 119 z 4.05.2016,str.1) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj.Dz.U.z 2016r.,poz.902 ze zm.) i ustawą kodeks pracy.

7.            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Lublińcu przy ulicy Kochcickiej 14 lub przesłać pocztą z dopiskiem „Nabór na stanowisko „Inspektor ds.BHP” w terminie do dnia 05.07.2021r.(co najmniej 10 dni od daty ogłoszenia ) do godz.15,00 włącznie(za datę dostarczenia uważa się datę wpływu do DPS).

Aplikacje , które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane .O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora DPS w Lublińcu.

Zgodnie z art.15 ustawy o pracownikach samorządowych niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie upowszechniana poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Lublińcu oraz opublikowanie w BIP  Starostwo Powiatowe Lubliniec  przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru istnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku innej osoby spośród kandydatów , o których mowa w art.13a ust.1.Przepis art.13a ust.2 stosuje się odpowiednio.

Lubliniec,dnia 23.06.2021r.

KLAUZULA  INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE Nr L 119/1 z dnia 4.05.2016r.) – dalej RODO informuję ,że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu ,

        ul. Kochcicka 14.

 • Z Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej ,ul. Kochcicka 14 można się

        kontaktować  :tel.(34)351 05 15 , email: iod2@lubliniec.starostwo.gov.pl

3.   Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko :

      inspektor ds.BHP

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych :

-art.22 1paragraf 1 Kodeksu pracy oraz przetwarzanie niezbędne do zawarcia umowy o pracę –  w zakresie następujących danych : imię i nazwisko , imiona rodziców , data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) , wykształcenie przebieg dotychczasowego zatrudnienia ;art.6 ust.1 lit.c RODO oraz art.11 i 13 ustawy o pracownikach samorządowych;

-Pani/a zgoda na przetwarzanie danych przekazywanych w CV i w liście motywacyjnym , jeżeli przekazywane nam dane są inne niż : imię i nazwisko , imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) , wykształcenie ,przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko „referent administracyjny”( z uwzględnieniem 3 miesięcy , w których Dyrektor DPS ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata , w przypadku , gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska pracy.

5.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu , użytkownicy strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz czytelnicy tablicy ogłoszeń.

6.Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych : prawo dostępu do danych osobowych,   prawo żądania sprostowania danych osobowych , prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych , prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych , prawo do przenoszenia danych osobowych , prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych.

W zakresie , w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym , inne niż: imiona i nazwisko ;imiona rodziców ; data urodzenia ;miejsce zamieszkania; wykształcenie ;przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – ma Pani /Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem . Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres –e-mailowy DPS w Lublińcu.

7.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uzna Pani/Pan , że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

8.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko „Inspektor ds.BHP” .

9.Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Nowy nabytek na WTZ

Składamy serdeczne podziękowania Naszemu Darczyńcy za przekazanie pianina.

Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie – ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas.

Bardzo serdecznie i szczerze DZIĘKUJEMY!

Pianino
Pianino

III KONGRES ZDROWIA PSYCHICZNEGO W WARSZAWIE

W dniu 7 czerwca 2021 odbył się III Kongres Zdrowia Psychicznego
w Warszawie. Hasłem promującym tegorocznego kongresu to „Zdrowie psychiczne ma znaczenie”.

Jego dwa główne tematy, to reforma psychiatrii dorosłych i reforma psychiatrii dzieci i młodzieży.

Kongres odbędzie się zgodnie z obowiązującym w dniu 7 czerwca bieżącego roku reżimem sanitarnym, w ograniczonej ilości osób. Tradycyjnie po wydarzeniu planujemy „Marsz Żółtej Wstążki”, udamy się do Ministerstwa Zdrowia. Dopuszczamy możliwość odwołania stacjonarnych wydarzeń, wówczas odbędą się one wyłącznie online.

Głównym organizatorem Kongresu jest Fundacja eFkropka oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej z siedzibą
w Krakowie, Fundacja Rozwoju Społecznego „Leonardo” z siedzibą
w Krakowie, Szpital Wolski – Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego
w Warszawie i Lubuskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Lublinie.

III Kongres Zdrowia Psychicznego w Warszawie
III Kongres Zdrowia Psychicznego w Warszawie
III Kongres Zdrowia Psychicznego w Warszawie
III Kongres Zdrowia Psychicznego w Warszawie
III Kongres Zdrowia Psychicznego w Warszawie

© 2023 DOM

Theme by Anders NorenUp ↑